РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ 

Циљ и задаци 

Циљ наставног предмета Рачунарски системи је стицање основних знања о архитектури и организацији рачунара и карактеристикама рачунарских система. 

Задаци наставе предмета Рачунарски системи су да ученици: 

 • упознају компоненте рачунарског система, њихове функције и начин њиховог повезивања;
 • буду оспособљени да ураде једноставне аритметичке операције са целим бројевима у бинарном и хексадецималном бројном систему и конверзије између система; 
 • познају основне хардверске компоненте рачунара, принципе њиховог функционисања и улогу у ширем рачунарском систему; 
 • разумеју улогу машинског језика и разлику између асемблерског и машинског језика. 

разред I (2 часа недељно, 72 часа годишње) 

1. Увод у рачунарске системе 

 • Појам и врсте рачунарских система. 
 • Хардвер и софтвер. 
 • Улога рачунарских система у савременом друштву. 
 • Историјат развоја рачунарских система. 

2. Дигитални запис података 

 • Однос дигиталног и аналогног записа. 
 • Бројевни системи: декадни, бинарни, хексадекадни, октални. 
 • Запис неозначених бројева и операције над њима. 
 • Запис означених бројева и операције над њима. 
 • Запис разломљених бројева и операције над њима. 
 • Запис текста. 
 • Запис слике, звука и видеа. 

3. Логичке основе обраде података 

 • Булова алгебра. 
 • Комбинаторна логичка кола. 
 • Секвенцијална логичка кола. 

4. Основи архитектуре и организације рачунара 

 • Архитектура и организација рачунарског система. 
 • Процесор. 
 • Меморијска хијерархија. 
 • Улазно-излазни уређаји. 
 • Магистрале

5. Асемблерско програмирање 

 • Асемблерски и машински језици. 
 • Скуп инструкција. 
 • Начини адресирања. 
 • Машински стек. 
 • Примери програма.

ПРИМЕНА РАЧУНАРА

Циљ и задаци

Циљ наставног предмета Примена рачунара је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.

Задаци наставе Примена рачунара су да ученици:

 • развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике за функционисање и развој друштва;
 • стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и система датотека конкретног оперативног система;
 • овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела;
 • упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; - разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење;
 • упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика на рачунару и овладају техникама коришћења једног од графичких програма за обраду цртежа и слика;
 • унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење;
 • унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за учење током целог живота;
 • примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; - изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље;
 • упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије.