Курс је намењен ученицима специјалног информатичког одељења првог разреда. Биће реализован по областима у складу са годишњим планом и по планираном распореду часова. 

Области које ће се обрађивати су:

  1. Биосфера
  2. Физичко - географске законитости у географском омотачу
  3. Увод у друштвену географију
  4. Карта и картографски метод у географији
  5. Становништво и насеља
  6. Основне политичко - географске карактеристике савременог света
  7. Основне екомомско - географске одлике светске привреде
  8. Систематизација